ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

Tüzük

Madde 1
Federasyon’un Adı ve Merkezi

a) Federasyon’un adı, “Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu”dur. Kısa adı “ABTTF”dir.

b) Federasyon Gießen Sulh Mahkemesi dernekler siciline kayıtlı olup, ”Tescillidir” ekini almış bulunuyor.

c) Federasyon’un merkezi Gießen’dir.

Madde 2
ABTTF’nin Niteliği, Amaçları ve Çalışma Alanları

A. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu;

a. Çoğulcu, özgürlükçü, demokratik ve hukuk kurallarına bağlı bir örgüttür.

b. Çalışmalarını Federal Almanya yasalarına uygun olarak yürütür.

c. Siyasi partilerden, devlet dairelerinden ve hükümetlerden bağımsızdır.

B. ABTTF’nin amaçları;

a. Batı Trakya Türk Müslüman Azınlığı mensuplarının sorunları ile ilgilenmek, bu sorunların çözümünde yardımcı olmak, üyelerinin hak ve çıkarlarını müdafaa etmek için çeşitli girişimlerde bulunmak.

b. Avrupa’da yaşayan Batı Trakya Türk Müslüman Azınlığı mensuplarının maddi ve manevi dayanışmalarının sağlanmasına katkıda bulunmak. (Almanya’da yaşayan Batı Trakya Türkleri için Cenaze Fonu vb.) Milli ve dini kültürlerini yaşatıp geliştirmek ve kültür değerlerini Avrupa ve Dünya kamuoyuna tanıtma yönünde konferanslar, oturumlar, sergiler düzenlemek ve çeşitli toplumsal kültürel ve sosyal ve bilimsel çalışmalar ve faaliyetlerde bulunmak.

c. Üye dernek yöneticilerini ve tabii kişileri çeşitli yönlerde aydınlatmak, onların Federasyon çalışmaları ve kültür düzeylerini artırmak için seminer ve konferanslar düzenlemek.

d. Üye derneklerin ve tabii kişilerin, üyelerin daha yararlı olmalarını sağlayabilmek için ve birlikte hareket edebilmeleri için beraberliği sağlamak ve geliştirmek

e. Türk-Yunan ilişkilerinde dostluk ve işbirliğinin gelişmesi yönünde çalışmalarda bulunmak. Diğer kuruluş ve organizasyonlar ile çalışmalar yapmak.

f. Batı Trakya Türk Azınlığı’nın Avrupa’da kültürel benliklerini korumaları ve geliştirmeleri için çalışmalar yapmak.

g. Yunanistan’dan gelip Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarının gerek yaşadıkları ülkelerde gerekse Yunanistan’a yönelik karşılaştıkları yasal, politik, ekonomik ve sosyo-kültürel sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, eşit haklar sağlamaları için uğraş vermek.

C. ABTTF yukarıda sayılan amaçlarını gerçekleştirmek üzere;

a. Gerekli gördüğü her türlü yan kuruluş, komisyon, fon, vakıf, kooperatif, enstitü, kütüphane ve benzeri gibi birimler oluşturabilir.

b. Oluşturduğu bu birimleri veya tüzel kişileri, Başkanlık Kurulu’na sorumlu olmak kaydıyla, amaçları doğrultusunda görevlendirebilir.

c. Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki Türk örgütleriyle, diğer azınlıkların Almanya ve Avrupa düzeyindeki örgütleriyle, diğer demokratik kitle örgütleriyle, basın-yayın organlarıyla, üniversitelerle, partilerle, sendikalarla, dinsel kuruluşlarla ve kişilerle ortak çalışmalar yapar.

d. İcap ederse özellikle Yunanistan’da olmak üzere yurtdışında temsilcilik ofisleri/şubeler açabilir.

Madde 3
Üyelik

a) Federasyon’un tüzüğüne aykırı düşmeyen, Avrupa’da çalışmakta olan Batı Trakya Türk Müslüman azınlığı mensuplarının kurduğu hukuksal dayanağı olan her tescilli dernek ve dernek oluşmamış bölgelerdeki hemşehrilerimiz ABTTF’ye üye olabilir.

b) ABTTF’ye üyelik başvurusu, müracaat eden derneğin Genel Kurul kararı ile dernek Yönetim Kurulu tarafından ABTTF Başkanlık Kurulu’na yapılır. Üyelik başvurusunun kabulü için Başkanlık Kurulu’nun onayı gereklidir. Tabii kişiler doğrudan müracaat edebilirler.

c) ABTTF Başkanlık Kurulu, yazılı başvuruyu takip eden ilk toplantısında, yazılı başvuruyu inceler ve başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde karara varır.

d) ABTTF Başkanlık Kurulu kendisine üyelik için başvuran derneğin tüzüğünde ABTTF amaçlarına ters düşebilecek, eksik ya da yanlış tüzük maddeleri tespiti halinde, üyeliğin kabul edilebilmesi için bunların değiştirilmesini isteyebilir.

e) Üyelik başvurusunun reddi halinde, üyeliği kabul edilmeyen derneğin ve tabii kişilerin, ABTTF’nin yapacağı ilk Genel Kurul’a konunun tekrar incelenmesi ve Genel Kurul’da karar varılması için yazılı olarak başvuru hakkı vardır.

f) Genel Kurul, üyelik başvurusu ve akabinde ABTTF Başkanlık Kurulu kararıyla üyeliğe alınmış bir derneğin ve tabii kişilerin üyeliğine, dernek ve tabii kişilerin üyeliğe alındıktan sonraki ilk toplantısında, oy çokluğuyla son verebilir.

Madde 4
Üyeliğin Sona Ermesi

ABTTF’ye üyelik aşağıdaki durumlarda sona erer:

a. Üyelikten ayrılma,
b. Üyelikten çıkarılma,
c. Üye derneğin feshi.

a) Üye dernekler, üç aylık bir ön bildirim süresi ve 2/3 oy çokluğu ile alınmış Genel Kurullarının kararı ile ABTTF Başkanlık Kurulu’na yazılı bildirim ve ABTTF’ye olan tüm borçlarını ödemek koşuluyla üyelikten ayrılabilirler. ABTTF Başkanlık Kurulu, Temsilciler Kurulu’na konu hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.

b) Üyelikten çıkarma, Temsilciler Kurulu'nun tavsiyesi ile Genel Kurul´un üçte ikilik (2/3) çoğunluk kararıyla şu durumlarda olabilir:

i) İki kez uyarıya karşın en az 6 aylık aidatını vermeme,
ii) ABTTF tüzüğüne aykırı tutum ve davranışlarda bulunma.

Madde 5
Üyelik Aidatı

a) Üye derneklerin üyelik aidatları ABTTF Genel Kurulu tarafından belirlenir.

b) Üye dernekler ve tabii kişiler, üyelik aidatlarını düzenli olarak ödemekle yükümlüdürler.

ABTTF Başkanlık Kurulu, üye derneklerin gerekçe belirterek yazılı başvurmaları durumunda, başvuruyu yapan derneğin üyelik aidatında indirim yapabilir, takside bağlayabilir veya makul bir süre için erteleyebilir.

Madde 6
Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

a) Her üye dernek ve tabii kişi, ABTTF yapısı içerisinde Batı Trakya Türk Azınlığı’nın geleceği ile ilgili fikir oluşumuna, seçimlere ve oylamalara katılma, amaç, ilke ve Federasyon organlarının kararlarını etkileme hakkına sahiptir.

b) Üye dernekler, ABTTF Başkanlık Kurulu’na haber vermeden diğer üye kuruluşları da ilgilendirebilecek ya da ABTTF Başkanlık Kurulu’nun yetki ve sorumluluğuna girebilecek konularda ABTTF adına girişimlerde bulunamazlar.

Madde 7
Federasyon’un Organları

Federasyon aşağıdaki organlardan oluşur:

a. Genel Kurul
b. Temsilciler Kurulu
c. Başkanlık Kurulu
d. Denetim Kurulu
e. Disiplin Kurulu

Madde 8
Genel Kurul

a) Genel Kurul, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’nun en üst karar organıdır.

b) Federasyon Genel Kurulu, üye derneklerin genel kurulunda seçilen delegelerden, Federasyon Başkanlık, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinden ve tabii kişilerden oluşur. Bir çevrede 7 veya 7'den fazla tabii üye bulunuyor ise kendilerine dernek prosedürü uygulamak gerekmektedir. Delege sayısının saptanmasında üye derneklerin Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’na en son ödediği 6 (altı) aylık aidat esas alınır.

c) Genel Kurul, dört yılda bir toplanır. Genel Kurul, Başkanlık veya Temsilciler Kurulu’nca olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Üye dernek sayısının en az 1/3’ünün ya da Denetim Kurulu'nun yazılı isteği durumunda Başkanlık Kurulu, en geç bir ay içerisinde tüzüğe uygun olarak olağanüstü Genel Kurul'u çağırmak zorundadır.

d) Genel Kurul, tüm delegelerin en az 1/3’ünün katılımıyla karar alma hakkına sahiptir. Eğer ilk Genel Kurul´da bu çoğunluk sağlanmazsa, Genel Kurul 4 (dört) hafta sonraya ertelenir. Bunun için de ayrıca çağrı gönderilir. Bu kez tüm delegelerin 1/4 inin katılımı karar almak için yeterlidir.

e) Genel Kurul, kendi seçeceği, başkan ve iki sekreterden oluşan Divan Kurulu tarafından yönetilir. Divan Kurulu'nda Başkanlık, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri görev alamazlar. Divan Kurulu Başkanı, Genel Kurul tutanaklarını imzalayarak yeni seçilecek olan Federasyon Başkanlık Kurulu'na vermekle yükümlüdür.

f) Derneklerin genel kurula katılım sayısı aşağıdaki gibidir:

1. 24 (yirmi dört) üyeye kadar olan dernekler 4 (dört) delege ile katılacaklardır.
2. 24 (yirmi dört) üyeden fazla 54 (elli dört) üyeye kadar olan dernekler 7 (yedi) delege ile katılacaktır.
3. 54 (elli dört) üyeden fazla üyesi olan dernekler, 7 (yedi) temel ve 54 (elli dört)’ten sonraki kalan üye sayısının 10 (on) kişiye 1 (bir) delege katılması ile olacaktır.

g) Genel Kurul toplantısı ile ilgili yazılı davetiyede, toplantı yeri, günü ve gündemi yer alır. Davetiye, Genel Kurul'un yapılacağı tarihten en az 3 (üç) hafta önce postaya verilir. Genel Kurul, her defasında, olanaklar içinde ayrı bir kentte düzenlenir.

h) Her delege, Genel Kurul’da sahip olduğu tek oyu yalnız kendisi kullanabilir. Üyelik aidatını Genel Kurul günü de dahil olmak üzere tam olarak ödememiş üye dernek delegeleri Genel Kurul’da oy kullanamaz ve aday olamazlar.

i) Genel Kurul’da, delegelerin sözlü ya da yazılı isteğiyle gündeme yeni bir madde eklenebilir. Bunun için salt çoğunluk kararı gereklidir.

j) Genel Kurul’a kadar görev yapan Başkanlık Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri delege sıfatları olmasa da tüm delegelik haklarına sahiptirler.

k) Genel Kurul toplantıları yalnız üye derneklerin delege ve gözlemcilerine, davetli kuruluş ve basın mensuplarına, ayrıca davetli özel kişilere açıktır. Konuk ve gözlemcilere konuşma hakkının tanınıp
tanınmamasına Genel Kurul salt çoğunluk ile karar verir.

l) Genel Kurul kararları, tüzükte aksine hükümler olmadıkça, basit çoğunlukla verilir.

m) Genel Kurul´un temel gündem maddeleri aşağıdakilerden oluşur:

a. Divan Kurulu’nun seçimi,
b. Başkanlık Kurulu’nun faaliyet raporunun görüşülmesi,
c. Denetim Kurulu raporunun görüşülmesi,
d. Başkanlık Kurulu’nun aklanması konusunda karar almak,
e. Yeni dönem Federasyon Başkanı’nın seçimi,
f. Yeni dönem Federasyon Başkan Yardımcılarının seçimi,
g. Yeni dönem Denetim Kurulu’nun seçimi,
h. Yeni dönem Disiplin Kurulu’nun seçimi.

Madde 9
Temsilciler Kurulu

a) Temsilciler Kurulu, müteakip Genel Kurullar arasındaki en yüksek karar organıdır.

b) Temsilciler Kurulu, ABTTF üyesi derneklerin Yönetim Kurullarından 2 (iki) üye ile ABTTF Başkanlık Kurulu üyelerinden oluşur.

c) Gerektiği zaman ve yılda en az bir kez olmak üzere, üyelerinin en az 1/4’ünün hazır bulunmasıyla toplanır.

d) Temsilciler Kurulu, ABTTF tüzüğünde Genel Kurul tarafından karar verilmesi hükme bağlanmış durumlar dışında, aşağıdakilerle sınırlı kalmadan, tüm kararları alma yetkisine sahiptir.

I) Başkanlık Kurulu’nun yıllık raporunu görüşmek,
II) Denetim Kurulu’nun ara raporlarını görüşmek,
III) Danışma Komisyonları oluşturmak,
IV) Danışma Komisyonlarının çalışma biçimlerini belirlemek,
V) Onur üyeliği payesini vermek,
VI) İç tüzük ve yönetmelikler oluşturmak veya mevcut olanlarda değişiklikler yapmak.

Madde 10
Başkanlık Kurulu

a) ABTTF Başkanlık Kurulu 11 (on bir) kişiden oluşur:

I) Başkan
II) 10 (on) Başkan Yardımcısı

b) Başkanlık Kurulu, Genel Kurul tarafından 4 (dört) yıllığına ABTTF Seçim Yönetmeliği’ne göre seçilir.

c) Seçilen Başkan ve Başkan Yardımcıları Temsilciler Kurulu otomatik üyeliği haricinde ABTTF’nin diğer hiçbir organında görev alamazlar.

d) Başkanlık Kurulu, ABTTF’nin tüm idari ve icra işlerini yürütmenin yanı sıra, Temsilciler Kurulu ve Genel Kurul’da alınan kararların uygulanmasından ve ücretli elemanları ise almak, işlerine son verilmesinden de sorumludur.

e) Alman Medeni Kanunu’nun 26. maddesine göre, Başkanlık Kurulu başkan ve on (10) başkan yardımcısından oluşur. Başkan tek başına, başkan yardımcıları birlikte Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’nu temsil etme yetkisine sahiptir. Federasyon’un ücretli çalışanları Başkanlık Kurulu'na giremez.

f) Genç ABTTF üyeleri tarafından seçilen Genç ABTTF Sözcüsü otomatikman Başkanlık Kurulu’nun üyesi olarak kabul edilir, ancak Genç ABTTF Sözcüsü’nün Başkanlık Kurulu toplantılarında oy hakkı bulunmaz.

Madde 11
Denetim Kurulu

a) ABTTF Denetim Kurulu 3 (üç) kişiden oluşur. Denetim Kurulu üyeleri aralarından birini Denetim Kurulu Başkanı olarak seçer.

b) Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 4 (dört) yıllığına ABTTF Seçim Yönetmeliği’ne göre seçilir.

c) Denetim Kurulu'na seçilen üyeler ABTTF’nin diğer organlarının hiçbirinde görev alamazlar.

d) Denetim Kurulu, Federasyon’un mali hesap ve karar defterlerini yılda en az bir kez teftiş eder, hazırladığı raporları ara dönemlerde Temsilciler Kurulu ve Başkanlık Kurulu’na, Genel Kurul öncesi de Genel Kurul’a sunar.

Madde 12
Disiplin Kurulu

a) ABTTF Disiplin Kurulu 3 (üç) kişiden oluşur. Disiplin Kurulu üyeleri aralarından birini Disiplin Kurulu Başkanı olarak seçer.

b) Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından 4 (dört) yıllığına ABTTF Seçim Yönetmeliği’ne göre seçilir.

c) Disiplin Kurulu üyeleri, ABTTF’nin diğer organlarının hiçbirinde görev alamayacakları gibi ABTTF üyesi derneklerin Yönetim Kurulu üyesi de olamazlar.

d) Disiplin Kurulu, ABTTF organlarında görev alan kişiler ile ABTTF’nin oluşturduğu komisyon veya alt birimlerdeki kişilerin zanlılıklarını inceler. Şüpheli veya suçlu bulduğu kişileri bir sonraki Genel Kurul gündemine getirir.

Madde 13
ABTTF Organlarının Seçimi

ABTTF organlarının seçimi, Genel Kurul tarafından karara bağlanan ve “ABTTF Seçim Yönetmeliği” başlıklı bir yönetmelik ile düzenlenir. Bu yönetmelik tüzüğün ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde 14
İçtüzük ve Yönetmelikler

a) İçtüzük ve yönetmelikler ABTTF tüzüğünün 2. maddesinin c) bendine göre oluşturacağı birimlerin yetki, sorumluluk ve işleyiş biçimleriyle ABTTF içindeki çalışma biçimleri hakkında ayrıntılı bilgi verirler.

b) İçtüzük ve yönetmelikler, bunlardaki değişiklikler de dahil olmak üzere Temsilciler Kurulu’nun oy çokluğu kararı ile ve ABTTF tüzüğüne aykırı olmamak kaydı ile yapılabilir.

c) İçtüzük ve yönetmelik önerileri Başkanlık Kurulu’nun veya üye derneklerin birisinin Temsilciler Kurulu’na yazılı başvurusu ile gelebilir. Değişiklik önerilerinin Temsilciler Kurulu çağrısı ile gönderilmesi gerekir.

İç tüzüklere ve yönetmeliklere aykırı uygulamalar yapılamaz.

Madde 15
Tüzük Değişiklikleri

a) Tüzük değişikliği önerileri, yazılı olarak Temsilciler Kurulu veya üye derneklerin 1/3’nün imzası ile Başkanlık Kurulu’na yapılabileceği gibi Başkanlık Kurulu da kendi içerisindeki bir karar ile gerekli gördüğü değişiklikleri Genel Kurul davetiyesine ekleyerek gündeme getirebilir.

b) Tüzük değişikliklerinin Genel Kurul gündemine gelmesi için değişiklik önerilerinin eski ve yeni haliyle Genel Kurul davetiyesiyle birlikte üye derneklere gönderilmiş olması şartı aranır. Genel Kurul davetiyesindeki değişiklik önerilerinin içinde yer almayan tüzük maddeleriyle ilgili değişiklik o Genel Kurul’da yapılamaz.

Madde 16
Federasyon'un Feshi

a) Federasyon, üye derneklerin 2/3’ünün kararı ile feshedilir. Fesih önerisinin üye derneklerin yarıdan fazlasının imzalı başvurusu ile yapılması gerekir.

b) ABTTF’nin fesih kararı verildikten sonra veya şimdiye kadarki amacının ortadan kalkması durumunda Federasyon’un tüm para ve mal varlığı doğrudan doğruya ve yalnızca kamu yararına kullanılmak üzere (Almanya’daki) “Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)”ne devredilir. Para ve mal varlığının devrine ilişkin kararın yetkili vergi dairesi tarafından onaylanması gerekmektedir. Tasfiye memuru görevdeki son Başkanlık Kurulu’dur.

Madde 17
Federasyon'un Kamu Yararlılığı

a) Federasyon sadece kamu yararına faaliyetlerde bulunur, kâr amaçlı bir işletme faaliyeti gösteremez. Federasyon, parti politikası ile ilgili herhangi bir faaliyette de bulunamaz.

b) Başkanlık Kurulu, Federasyon’un kamu yararına faydalı bir kuruluş olarak tescili için vergi dairesi nezdinde gerekli işlemleri yürütmekle yükümlüdür.

c) Federasyon’un organları, Federasyon’un feshini, tüzük değişikliğini, özellikle Federasyon’un amaçları ile ilgili maddelerin veya Federasyon’un kamu yararına yardımcı bir kuruluş olma vasfı ile ilgili değişiklikleri yürürlüğe girmeden vergi dairesine bildirmekle yükümlüdürler.