Forum! New!


Facebook
Twitter

Hususi Hükümler


Madde 22


İşbu mukavelenamenin 4, 5 ve 6.ıncı fasıllarında zikredilen sınıflardan birine dahil bulunan bir gayrî menkulü iade imkansızlığı takdirinde gayrimenkullerin kâin bulundukları memleketler Hükümetleri onları ancak sıf istisnai hallerde ve iadeyi imkânsız kılan haller Muhtelit komisyonda tebyin olunduktan sonra iktisap edebileceklerdir. Her bir defasında keyfiyet mezkûr Komisyonca tasvip edildikten sonra Komisyon mevzubahis malın kıymetini takdire tevessül edecek ve sahibini aşağıdaki tarzda tazmin eyliyecektir.

Eğer gayrimenkul Yunan tebaasından birine ait bulunuyorsa, işbu mukavelenamenin 20.inci maddesinde gösterilen şartlar dahilinde Türk Hükümetine tesviye edilmek üzere Muhtelit Komisyon emrinde bulunan 47.500 İngiliz lirasından gayrimenkule takdir edilen kıymete muadil bir meblâğ ifraz edilerek menlehülhakkına tediye edilecektir.

Eğer "etabli" bir Ruma ait gayri menkul mevzuubahis ise bu para mezkûr 20.inci madde hükmünce Türk Hükümetine tesviye edilmek üzere Muhtelit Komisyonun elinde bulunan 15.000 İngiliz lirasından ifraz olunacaktır.Yunan Hükümeti Garbi Trakya Müslüman "etabli" lerine ait olup bu maddenin birinci fıkrasında derpiş edilen usul ve şartlara göre kendisi tarafından iktisabına müsaade edilecek olan malların sahiplerini icabı takdirinde tazmine tahsis edilmek ve bu mukavelenamenin 21.inci maddesinde gösterilen şartlar dahilinde ifraz olunmak üzere Muhtelit Komisyona 15.000.- İngiliz liralık bir meblâğ tediye etmeği taahhüt eyler. 1930 Ankara Anlaşması'nın 29. maddesi ise, Batı Trakya Türklerine belirli bir güvence getirmeyi amaçlıyor görünmektedir. Buna göre, genel hükümler ve 16. madde hükümleri saklı kalmak şartıyle, bu anlaşma ile mülkiyeti Yunan hükümetine geçmeyen mallar bundan böyle hiçbir sınırlama ve el koyma konusu olmayacak, sahipleri bu mülklerden istedikleri gibi istifade edeceklerdir. 29. madde aynen şöyledir:

Madde 29

Ahkâmı umumiye ve işbu mukavelenamenin 25 inci maddesi hükümleri mahfuz kalmak şartile işbu mukavelename ile mülkiyeti iki Hükümetten birine geçmiyen mallar hakkında bundan böyle hiç bir vaziyet muamelesine veya takyidi tedbire tevessül edilmiyecek ve sahipleri diledikleri gibi intifa, tasarruf ve idarede serbest olacaklardır.Türkiye ile Yunanistan arasında uzun yıllar huzursuzluk kaynağı olan ''etabli'' sorununun kesin çözümü ile ilgili son anlaşma, Karma Komisyon'un kaldırılmasına dair 9 Aralık 1933 tarihinde Ankara'da yapılmıştır. Bu anlaşmanın Batı Trakya için en önemli hükmü, 2. maddededir.Bu madde hükmüne göre, mübadeleye giren, ya da dönüş hakkından mahrum olan kişilere ait oldukları tespit edilse bile,Karma Komisyonun dağılmasından sonra, Yunanistan'da oturan kişilerin(Batı Trakya Türklerinin) 10 Haziran 1930 tarihinden önce Yunan hükümeti tarafından fiilen işgal edilmemiş olan malları hakkında hiçbir önlem ya da sınırlayıcı işlem getirilmeyecektir.

Karma Komisyon görevde bulunduğu süre içinde ''etabli'' olanların tamamını tespit etmek suretiyle "établi" belgeleri vermişlerdir.Ayrıca nüfus kütüğü mahiyetinde defterlere de kaydetmişlerdir.Bugün,Batı Trakya'da, ''etabli'' olduğunu belgelemek isteyenler, Gümülcine'deki Türk Konsolosluğundan bu belgeleri alabilmektedirler.Bu belgeler zaman zaman Türkiye'deki bazı muamelelerde aranmaktadır.
 


‹‹‹ geri dön
Arşiv ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Toplam : 1642395    Bugün : 38    Son : 6:31    Aynı anda : 13031
ABTTF
20. Dr. Sadik Ahmet Futbol Turnuvasi ve Kultur Soleni, 08.06.2014, Duisburg
ABTTF İftarı 2015
ABTTFnin Yil Sonu Uye Dernek Ziyaretleri, 20-30.12.2013
ABTTF Olagan Mali Genel Kurulu, 03.03.2018, Giessen, Almanya
46. AGIT Ek Insani Boyut Toplantisi 22-23.06.2017 Viyana
Avrupa Vatandaslar Girisimi Temali Bati Trakya Ziyareti ve 1 Milyon Imza Kampanyasi, 06-09.06.2013, Gumuelcine ve Iskece
Specials
Teknoloji