Forum! New!


Facebook
Twitter

M.Ö. 2000


Batý Trakya, M.Ö.2000 yıllarından beri üzerinde yaÅŸanılan bir bölgedir. Bölgenin en eski halkı, Hint-Avrupa kökenli bir halk olan Trak'lardır. M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren bu bölge sırasıyla Pers, Yunan ve Makedonya uygarlıklarının egemenliðinde yaÅŸamış, bundan sonra M.Ö. 335 yılına kadar Trakya Krallığı hüküm sürmüÅŸtür. Daha sonra Batı Trakya, Roma ve Bizans imparatorluklarının egemenliÄŸi altında yaÅŸamıştır. Osmanlı Devleti bölgeyi 1354 yılında fethetmiÅŸ ve burada 559 yıl hüküm sürmüÅŸtür. Ancak bölgede Türk varlığının, Balkanlara M.Ö. 2. yüzyılda ulaÅŸan Ä°skit Türklerinin ve Orta Asya'dan batıya göç eden kavimlerin geliÅŸiyle baÅŸladığı bilinmektedir.
Hun Türkleri M.S. 4. yüzyılda, Avar Türkleri 5. yüzyılda, Peçenekler 9. yüzyılda ve Kuman Türkleri 11. yüzyılda buraya yerleÅŸmiÅŸlerdir. Batı Trakya'daki bu Türk kavimleri Osmanlıların Balkanları fethi sırasında faydalı olmuÅŸlardır. Hatta Balkanlarda konuÅŸulan Slav dilinde "yardımcı" anlamına gelen "Pomaga" veya "Pomagadiç" kelimelerinden geliÅŸen Pomak ismi, Balkanların fethi sırasında Osmanlı Türkleri tarafından Kuman Türklerine verilen isimdir.Yurtlarından ayrılıp batıya yönelen Hunlar, M.S. 4. asrın ortalarında Alan ülkesini ele geçirerek DoÄŸu Gotlar'ı hakimiyetleri altına aldılar. Daha sonra Tuna'yı aÅŸarak Trakya'ya kadar ilerlediler. Hun hükümdarı Rua zamanında DoÄŸu Roma'yı haraca baÄŸlayan Hunlar, Atillâ'nın Bizanslılarla yaptığı savaÅŸlarda Singudunun (Belgrad), Naisus (NiÅŸ), Philippopolis (Filibe) gibi 70 kadar Bizans ÅŸehrini topraklarına dahil ettiler. 453'de Atillâ'nın ölümünden sonra Avrupa'da kalan Hunların bir kısmı sonradan gelen Avarlar'a katılmış, diÄŸer bir kısmı da Slav ve Germenlerle karışmışlardır. Ancak ÅŸu kadarını belirtmek lazım gelirse Keltler Ä°llirler ve Traklar, buralara Hunlardan da önce gelip yerleÅŸmiÅŸlerdir. Hunların batıya gittikleri yolu izleyen Avar Türkleri, Batı Rusya ve bugünkü Polonya'nın Pripet, Dinyeper ve Dinyester bataklıklarında yaÅŸayan Slavları da önlerine katarak Balkanlara inmiÅŸler, böylece Balkanların büyük ölçüde SlavlaÅŸmasına sebep olmuÅŸlardır.Daha sonra bölge, Türk soyundan olan Bulgarlar ve Macarların istilalarına mâruz kalmış, Bulgarlar XX. yy.'da batıda Morova suyuna, Sırbistan'a; Güneyde ise Makedonya'ya kadar uzanan topraklarda siyasi varlık göstermiÅŸlerdir. Macarlar ise M.S. 896'dan itibaren Peçenek Türklerinin gitmesiyle Tuna ve Tisan'ın suladığı ovalara yerleÅŸerek, Bizanslılarla, diÄŸer Türk boylarına karşı ittifak halinde yaÅŸamışlardır.Türklerin OÄŸuz kolundan olan Peçenekler Bizans'a karşı yaptıkları savaÅŸlarda defalarca Tuna'yı geçmiÅŸler, Makedonya'ya, hatta Sırbistan ve Bosna-Hersek'e, kadar gelmiÅŸlerdir. Ancak XII. asırlarda benliklerini yitirmeye baÅŸlamış ve bir müddet sonra da tamamiyle MacarlaÅŸarak silinmiÅŸlerdir. Aynı yüzyıllarda Kumanlar (Kıpçaklar) da DoÄŸu Avrupa'da devlet kurmuÅŸlardır.Bulgar Türkleri, Hristiyanlığı kabul edip Bizans Ortodoks Kilisesi'ne tâbî olduktan sonra, zamanla SlavlaÅŸmışlar ve X. asırda lisanlarını tamamen unutmuÅŸlardır. Macarlar ise, Bulgar Türklerinin akibetine uÄŸramamak için Hristiyanlığın Katolik mezhebini kabul ederek, Kuman (Kıpçak) Türkleri ve diÄŸer Türk kabileleriyle karışmışlardır."Kuman-Peçenek" Türk Federasyonu'nun M. 1091'de yıkılmasından sonra, Trakya ile Rodoplar, Makedonya ve Bulgaristan'ın  daÄŸlık bölgelerinde kalmış olan Kumanlar, Osmanlı Türklerinin Balkanları fethetmelerine kadar, "Åžaman" dinine mensup olarak yaÅŸamışlardır. 20 AÄŸustos 1389 M. (791 H.) tarihinde meydana gelen Birinci Kosova Savaşı'nı müteakip kendi arzularıyla Ä°slamiyeti kabul etmiÅŸlerdir.
 


‹‹‹ geri dön
Arşiv ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Toplam : 1665680    Bugün : 121    Son : 18:53    Aynı anda : 16051
ABTTF
FUEN 63. Kongresi, 20-24.06.2018, Leeuwarden, Hollanda
Uluslararasi Calistay ve Konferans TurkMusluman Azınlık Egitiminde Iki Dillilik ve Dunyadaki Farkli Yaklasimlar - Sorunlar ve Muhtemel Cozumler, 28.02.-03.03.2019, Gumulcine - Bati Trakya, Yunanistan
59. FUEN Kongresi, 07-11.05.2014, Almanya-Danimarka Sinir Boelgesi
46. AGIT Ek Insani Boyut Toplantisi 22-23.06.2017 Viyana
RML2future Konferansi, 17-18.01.2012 Bolzano, Italya
Specials
Teknoloji