Forum! New!


Facebook
Twitter

CoÄŸrafi Konum

Batı Trakya'nın Coğrafi KonumuBatı Trakya Neresi?

Yunanistan’ın dokuz coÄŸrafi bölgesinden biri olan Batı Trakya; DoÄŸudan Meriç Nehri ile Türkiye’den, Batıdan da Karasu Nehri ile Makedonya bölgesinden ayrılmıştır. Kuzeyden Rodop daÄŸları ile Bulgaristan’dan ayrılarak, Güneyden Ege Denizi ile çevrilmiÅŸtir.Batı Trakya; 8.578 kilometre kare olup, Ä°skeçe (Ksanthi), Gümülcine (Komotini), DedeaÄŸaç (Aleksandropolis) olmak üzere üç ayrı vilayetten oluÅŸmaktadır. Batı Trakya’da nüfus 350.000 civarında olup, burada yaÅŸayan Batı Trakya Türk Azınlığının sayısı ise 150.000 civarındadır.Batı Trakya’nın Kısa Tarihçesi

Bugün Yunanistan’ın dokuz coÄŸrafi bölgesinden biri olan Batı Trakya; M.Ö. 2.000 yıllarından bu yana üzerinde yaÅŸanan verimli bir bölgedir. Bölgenin en eski halkı, Hint – Avrupa kökenli bir halk olan Traklar’dır.Batı Trakya M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren Pers, Yunan ve Makedonya uygarlıklarının egemenliÄŸinde kalmış, M.Ö. 335 yılına kadar burada Trakya Krallığı hüküm sürmüÅŸtür. Daha sonra Batı Trakya, Roma ve Bizans Ä°mparatorluklarının egemenliÄŸi altında yaÅŸamıştır. Bölgedeki Türk varlığının, Balkanlara M.Ö. 2. yüzyılda ulaÅŸan Ä°skit Türklerinin ve Orta Asya’dan Batıya göç eden kavimlerin geliÅŸi ile baÅŸladığı bilinmektedir.Hun Türkleri M.S. 4. yüzyılda, Avar Türkleri 5. yüzyılda, Peçenekler 9. yüzyılda, Kuman Türkleri de 11. yüzyılda bu bölgeye yerleÅŸmiÅŸlerdir.Her zaman ilerleyen ve ilk önce bir uç beyliÄŸi olarak kurulan Osmanlı devleti I. Murat’tan sonra düzenli ordular ve Lala Åžahin PaÅŸa, Evrenos Bey, Hayrettin PaÅŸa gibi çok deÄŸerli kumandanlar sayesinde Ferecik’ten baÅŸlayarak Gümülcine, Ä°skeçe, Drama, Kavala, Serez ve Karaferya kasabalarını da ele geçirerek Batı Trakya’nın tamamını (1363 – 1374) yıllarında fethetmiÅŸlerdir.Tarihçilerin de belirttiklerine göre, Batı Trakya’da 1363 yılından önce de Anadolu’dan göç eden bazı Müslüman Türk boyları yaÅŸamıştır. Belgelerle de bu gerçek ispatlanmaktadır. ÖrneÄŸin, Gümülcine (Komotini) – Kırmahalle Camii’nin içinde Hicri 581/ Miladi 1185 tarihli bir kabir taşı bulunmaktadır. Kozlukebir (Ariana) Belediyesine baÄŸlı DeÄŸirmendere (Darmeni) mezarlığında bulunan 1200 tarihli mezar taşı da bunu doÄŸrulamaktadır.Batı Trakya’ya Türkler yüzlerce yıl önce Anadolu’dan gelerek kendilerine burayı vatan edinmiÅŸlerdir. Ancak Osmanlı Ä°mparatorluÄŸunun çöküÅŸü Batı Trakya Türkleri için bir felaket olmuÅŸtur.Tarihte ilk Türk Cumhuriyeti 31 AÄŸustos 1913’te Batı Trakya’da kurulmuÅŸtur. Bağımsızlığını ilan eden yeni yönetim, ilk olarak ülkenin sınırlarını belirlemiÅŸ, bağımsız devletin sembolü olan bayrağı resmi binalara çekmiÅŸ, 29.170 kiÅŸilik ordusunu kurup, bütçesini hazırlamış, pul bastırarak, pasaport uygulamasına geçmiÅŸtir. Bu arada Osmanlı yasa ve tüzükleri aynen kabul edilerek davalara da Garbi Trakya Adliyesi bakmaya baÅŸlamıştır. Ayrıca resmi bir ajans kurularak Fransızca ve Türkçe olmak üzere “Ä°ndependant” adında bir gazete çıkarma giriÅŸiminde de bulunulmuÅŸtur. Ancak o dönemde Osmanlı hükümetinin daha deÄŸiÅŸik bir Balkan politikası vardı. Daha doÄŸrusu Ä°stanbul’daki siyasi iktidar kavgası ve kargaÅŸası Batı Trakya’da böyle bir bağımsız Türk devletiyle ilgilenme olanağını ortadan kaldırmıştı. Nitekim 29 Ekim 1913 tarihinde imzalanan Ä°stanbul AnlaÅŸmasıyla Batı Trakya bütünüyle Bulgaristan’a bırakılmıştır.Birinci Cihan Savaşının sonlarına doÄŸru 1917’de Yunanlılar, Almanlara karşı savaÅŸa girince, Bulgaristan’ın elindeki Batı Trakya, Yunanlılara geçti. Paris Barış Konferansında da bu durum teyid edildi.Yunanistan, Batı Trakya’da referandum yaparak bu toprakların mülkiyetini daha yasal bir zemine oturtmak istiyordu. Nitekim 27 Kasım 1919’da Batı Trakya’da bir referandum yapıldı. Bu referandumun sonuçları Batı Trakya’nın Yunanistan’a verilmesini saÄŸladı. 1923 yılında imzalanan Lozan Barış AntlaÅŸması ile de Batı Trakya artık Yunanistan’ın bir parçası oldu.Batı Trakya Türkleri, 1923 yılında imzalanan Lozan Barış AntlaÅŸması ile azınlık statüsü ile Yunanistan’a emanet edildi.


 

 


‹‹‹ geri dön
Arşiv ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Toplam : 1664409    Bugün : 16    Son : 2:20    Aynı anda : 13031
ABTTF
Medya Ozgurlugu Konferansi ve Bati Trakya Ziyareti, 21-24.03.2013, Bati Trakya
Bati Trakyaya Calisma Ziyareti, 25-30.01.2013
Avrupa Parlamentosu Geleneksel Azinliklar Intergrubunda Sunum, 14.03.2013, Strazburg
Dernek Ziyaretleri
20. Dr. Sadik Ahmet Futbol Turnuvasi ve Kultur Soleni, 08.06.2014, Duisburg
AP Geleneksel Azinliklar Intergrubunda Bati Trakya Turk Azinlıginin sorunu
Specials
Teknoloji