Forum! New!


Facebook
Twitter

Hususi Hükümler


Madde 22


Ä°ÅŸbu mukavelenamenin 4, 5 ve 6.ıncı fasıllarında zikredilen sınıflardan birine dahil bulunan bir gayrî menkulü iade imkansızlığı takdirinde gayrimenkullerin kâin bulundukları memleketler Hükümetleri onları ancak sıf istisnai hallerde ve iadeyi imkânsız kılan haller Muhtelit komisyonda tebyin olunduktan sonra iktisap edebileceklerdir. Her bir defasında keyfiyet mezkûr Komisyonca tasvip edildikten sonra Komisyon mevzubahis malın kıymetini takdire tevessül edecek ve sahibini aÅŸağıdaki tarzda tazmin eyliyecektir.

EÄŸer gayrimenkul Yunan tebaasından birine ait bulunuyorsa, iÅŸbu mukavelenamenin 20.inci maddesinde gösterilen ÅŸartlar dahilinde Türk Hükümetine tesviye edilmek üzere Muhtelit Komisyon emrinde bulunan 47.500 Ä°ngiliz lirasından gayrimenkule takdir edilen kıymete muadil bir meblâÄŸ ifraz edilerek menlehülhakkına tediye edilecektir.

EÄŸer "etabli" bir Ruma ait gayri menkul mevzuubahis ise bu para mezkûr 20.inci madde hükmünce Türk Hükümetine tesviye edilmek üzere Muhtelit Komisyonun elinde bulunan 15.000 Ä°ngiliz lirasından ifraz olunacaktır.Yunan Hükümeti Garbi Trakya Müslüman "etabli" lerine ait olup bu maddenin birinci fıkrasında derpiÅŸ edilen usul ve ÅŸartlara göre kendisi tarafından iktisabına müsaade edilecek olan malların sahiplerini icabı takdirinde tazmine tahsis edilmek ve bu mukavelenamenin 21.inci maddesinde gösterilen ÅŸartlar dahilinde ifraz olunmak üzere Muhtelit Komisyona 15.000.- Ä°ngiliz liralık bir meblâÄŸ tediye etmeÄŸi taahhüt eyler. 1930 Ankara AnlaÅŸması'nın 29. maddesi ise, Batı Trakya Türklerine belirli bir güvence getirmeyi amaçlıyor görünmektedir. Buna göre, genel hükümler ve 16. madde hükümleri saklı kalmak ÅŸartıyle, bu anlaÅŸma ile mülkiyeti Yunan hükümetine geçmeyen mallar bundan böyle hiçbir sınırlama ve el koyma konusu olmayacak, sahipleri bu mülklerden istedikleri gibi istifade edeceklerdir. 29. madde aynen ÅŸöyledir:

Madde 29

Ahkâmı umumiye ve iÅŸbu mukavelenamenin 25 inci maddesi hükümleri mahfuz kalmak ÅŸartile iÅŸbu mukavelename ile mülkiyeti iki Hükümetten birine geçmiyen mallar hakkında bundan böyle hiç bir vaziyet muamelesine veya takyidi tedbire tevessül edilmiyecek ve sahipleri diledikleri gibi intifa, tasarruf ve idarede serbest olacaklardır.Türkiye ile Yunanistan arasında uzun yıllar huzursuzluk kaynağı olan ''etabli'' sorununun kesin çözümü ile ilgili son anlaÅŸma, Karma Komisyon'un kaldırılmasına dair 9 Aralık 1933 tarihinde Ankara'da yapılmıştır. Bu anlaÅŸmanın Batı Trakya için en önemli hükmü, 2. maddededir.Bu madde hükmüne göre, mübadeleye giren, ya da dönüÅŸ hakkından mahrum olan kiÅŸilere ait oldukları tespit edilse bile,Karma Komisyonun dağılmasından sonra, Yunanistan'da oturan kiÅŸilerin(Batı Trakya Türklerinin) 10 Haziran 1930 tarihinden önce Yunan hükümeti tarafından fiilen iÅŸgal edilmemiÅŸ olan malları hakkında hiçbir önlem ya da sınırlayıcı iÅŸlem getirilmeyecektir.

Karma Komisyon görevde bulunduÄŸu süre içinde ''etabli'' olanların tamamını tespit etmek suretiyle "établi" belgeleri vermiÅŸlerdir.Ayrıca nüfus kütüÄŸü mahiyetinde defterlere de kaydetmiÅŸlerdir.Bugün,Batı Trakya'da, ''etabli'' olduÄŸunu belgelemek isteyenler, Gümülcine'deki Türk KonsolosluÄŸundan bu belgeleri alabilmektedirler.Bu belgeler zaman zaman Türkiye'deki bazı muamelelerde aranmaktadır.
 


‹‹‹ geri dön
Arşiv ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Toplam : 1664408    Bugün : 15    Son : 2:20    Aynı anda : 13031
ABTTF
FUEN Tuerk Azinliklari Calisma Grubu 1. Toplantisi, 20-23.11.2014, Ankara, Tuerkiye
Bati Trakyaya Calisma Ziyareti, 30.08.-04.09.2012
Uluslararasi Calistay ve Konferans TurkMusluman Azınlık Egitiminde Iki Dillilik ve Dunyadaki Farkli Yaklasimlar - Sorunlar ve Muhtemel Cozumler, 28.02.-03.03.2019, Gumulcine - Bati Trakya, Yunanistan
Bati Trakya Kesif Ziyareti, 19-22.09.2016, Gumulcine, Iskece ve Dimetoka
AGİT 2 3 Temmuz 2015
58. FUEN Kongresi, 19-23.06.2013, Briksen, Guney Tirol, Italya
Specials
Teknoloji