Forum! New!


Facebook
Twitter

Garbi Trakya Müslüman Etablilerinin Malları


Madde 14  


Yunanistan, Garbi Trakyaya geldikleri tarih ve doÄŸdukları yer ne olursa olsun mübadeleden istisna edilmiÅŸ olan Garbi Trakya mıntakasında elyevm hazır bulunan Yunan tabiiyetindeki bütün müslümanlara "etabli" sıfatı tanır.Aynı "etabli" sıfatı, Garbî Trakyayı Yunan Cumhuriyeti makamatı tarafından verilmiÅŸ pasaportlarla terketmiÅŸ bulunan gayrı mübadil ÅŸahıslara da tanınmıştır.Ä°ÅŸbu maddenin yukariki fıkraları ahkâmına nazaran aile reisleri "etabli" tanınmış olan kadınlar, kız ve erkek küçük çocuklar ve reÅŸit bile olsa evlenmemiÅŸ kızlar Garbî Trakyadaki aile reislerine iltihak etmek hakkını haizdirler.Yukarıda yazılı ÅŸartlar dahilinde reÅŸit oÄŸlu "etabli" tanınmış olan dul kadınların da Garbî Trakyadaki oÄŸullarına iltihaklarına müsaade edilir. Yukariki fıkralarda kastedilen ÅŸahısların mübadeleden istisna edilmiÅŸ olan Garbî Trakya mıntakasına avdet etmeleri için Yunan Hükümeti tarafından her türlü kolaylık gösterilecektir.Bu maddenin 1'inci fıkrasına mazaran "etabli" tanınmış olan aile reisleri eylevm Garbî Trakya haricinde bulunan kadınlar, kız ve erkek küçük çocuklar ve reÅŸit bile olsa evlenmemiÅŸ kızlar oturdukları yeri terke mecbur tutulmıyacaklardır.Yukarıda gösterilen sınıfların cümlesine dahil ÅŸahıslara "etabli" vesikalarının tevzii, gene kendilerince ittihaz edilecek ÅŸekil ve usul dahilinde ifa edilmek üzere, Muhtelit Mübadele Komisyonu bitaraf azasına mevdudur. Madde 15

AktedilmiÅŸ olan mukavelename ve itilâfnamelerle "etabli" lere temin edilen hakların istimalini iÅŸkâl eden bilumum tedbirler, hususile evlenme, emlâk alım ve satımı, serbestçe seyrüsefer gibi haklara teallük edenler ve keza evvelki maddede kastolunan ÅŸahıslar hakkında Yunan makamatı tarafından emredilen sair bütün takyidat evvelki maddenin son fıkrasında mevzuubahs "etabli" vesikalarının dağıtılması beklenmeden iÅŸbu mukavelename meriyete konulur konulmaz kaldırılacaktır.Madde 16  

AÅŸağıda zikredilen menkul ve gayrimenkul malların tam mülkiyeti Yunan Hükümetine geçecektir :1) Mübadeleden istisna edilmiÅŸ olan Garbî Trakya mıntakasını terkedip iÅŸbu mukavelenamenin 28.inci maddesi ahkâmına göre avdet hakkından mahrum bulunan Yunan tabiiyetindeki gayri mübadil Müslümanlara ait ve Yunanistanda kâin menkul ve gayrimenkul mallar;2) Mübadeleden istisna edilmiÅŸ olan Garbi Trakya mıntakası haricinde kâin olup bu mıntaka dahilinde hazır bulunan "etabli" Müslümanlara veya iÅŸbu mukavelenamenin 14.üncü maddesi hükmüne göre avdet hakkından istifade eden ÅŸahıslara ait menkul ve gayrimenkul mallar:3) Garbî Trakyada kâin olup Yunan Heyeti Murahhasasının 18 Haziran 1927 tarihinde Muhtelit Komisyona tevdi ettiÄŸi listede münderiç mallar;4) Merbut diÄŸer mütemmim bir listede gösterilen ve elyevm tahtı iÅŸgalde bulunan ceman yedi bin strema mesahasında arazi.Madde 17  

16.inci maddenin 3.üncü ve 4.üncü fıkralarının ihtiva ettiÄŸi hükümler mahfuz kalmak ÅŸartile, mübadeleden istisna edilmiÅŸ olan Garbî Trakya muntakasında hazır "etabli" Müslümanların ve keza iÅŸbu mukavelenin 14.üncü maddesine göre avdet hakkıdan istifade eden ÅŸahısların mübadeleden istisna edilmiÅŸ olan Garbi Trakya muntakasında kâin menkul ve gayrimenkul malları üzerinde mevcut mülkiyet hakları iÅŸbu mukavelename ahkâmile hiç bir veçhile ihlâl olunmamıştır.Ä°ÅŸbu maddenin yukariki fıkrasında zikredilen mallar üzerinde yapılan bilcümle vaziyet ve haciz muameleleri bilâ teahhur kaldırılacak ve sahiplerinin veya kanunî mümessilinin bu mallara tam serbestçe tasarrufu ve onlardan intifaı tekrar eldeetmesi hiç bir veçhile talik edilmiyecektir. Batı Trakya'ya antlaÅŸmalara aykırı olarak yereleÅŸtirilen Rumlara verilmek üzere Türklerin ellerinden alınan arazilerinin sahiplerine geri verilmesi imkânsız ise, Karma Komisyon'un bu imkânsızlığı tespit etmesiyle bu mallar Yunan Hükumetine geçecek, Yunan Hükumeti bu malları tazmin edecektir.Böylece Yunan Hükumeti, Batı Trakya'da mübadele dışı kalan Türklerin arazilerini sonunda Rumlara mal etmiÅŸ olmaktadır.Bu hükmü getiren 22. madde Hususi Hükümler bölümündedir.
 


‹‹‹ geri dön
Arşiv ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Toplam : 1665677    Bugün : 118    Son : 18:01    Aynı anda : 16051
ABTTF
18. Dr. Sadik Ahmet Futbol Turnuvasi
Uluslararasi Calistay ve Konferans TurkMusluman Azınlık Egitiminde Iki Dillilik ve Dunyadaki Farkli Yaklasimlar - Sorunlar ve Muhtemel Cozumler, 28.02.-03.03.2019, Gumulcine - Bati Trakya, Yunanistan
ABTTF 18. Olagan Genel Kurulu, 23.02.2013, Gießen
Avrupa Parlamentosu Geleneksel Azinliklar Intergrubunda Sunum, 14.03.2013, Strazburg
FUEN 62. Kongresi, 17-21.05.2017, Cluj-Napoca, Romanya
Bati Trakya Kesif Ziyareti, 19-22.09.2016, Gumulcine, Iskece ve Dimetoka
Specials
Teknoloji