Forum! New!


Facebook
Twitter

Karma Komisyon'un Kuruluş ve Çalışma Şeklini Belirten İlgili Maddeler


Madde 11


Ä°ÅŸbu mukavelenamenin mevkı-i meriyete vaz'ından itibaren bir aylık bir mühlet zarfında tarafeyn-i aliyeyn-i akkıdeynden herbiri için dört ve Cemiyet-i Akvam Meclisi tarafından 1914-1918 Harbine iÅŸtirak etmemiÅŸ olan hükumât tebası arasından intihab edilmiÅŸ üç azadan mürekkep, Türkiye'de veya Yunanistan'da mukim muhtelit bir komisyon teÅŸkil olunacaktır.Komisyon riyaseti iÅŸbu üç bitaraf azanın herbiri tarafından münavebeten deruhte edilecektir.Muhtelit Komisyon kendisine lazım görünecek mahallerde herbiri bir Türk, bir Yunanlı aza ile Muhtelit Komisyon tarafından tayin edilecek bitaraf bir reisten mürekkep, kendi emri altında çalışacak tali komisyonlar teÅŸkil etmek hakkına malik olacaktır. Muhtelit Komisyon tali komisyonlara verilecek salahiyetleri tayin edecektir.Madde 12

Muhtelit Komisyon Ä°ÅŸbu mukavelede mezkur muhacereti teftiÅŸ ve teshil ve dokuzuncu ve onuncu maddelerde mezkur emval-i menkule ve gayr-i menkule'nin tasfiyesine tevessül vazıfesiyle mükellef olacaktır.Mezkur Komisyon muhaceretin ve maruzzikr tasfiyenin eÅŸkalini tesbit edecektir.Umumi bir surette Muhtelit Komisyon iÅŸbu mukavelenamenin icrasının iltizam edeceÄŸi tedabiri ittihaz ve iÅŸbu mukavrlenamenin tevlid edeceÄŸi bilcümle mesailde karar vermek hususlarında ?f??5?A bütün salahiyetleri haiz olacaktır. Muhtelit Komisyon'un mukarraratı ekseriyet-i ara ile ittihaz olunacaktır.Tasfiye edilecek emval, hukuk ve menafie müteallık bilcümle itirazat Komisyon tarafından suret-i katiyede haledilecektir. Ancak sözleÅŸmenin komisyon tarafından uygulanmaya baÅŸlanması ve mübadele iÅŸlerinin ele alınması ile birlikte ''etabli'' (yerleÅŸmiÅŸ) deyiminin kapsamı konusunda Türk ve Yunan temsilcileri arasında, deyimin yorumlanması bakımından, görüÅŸ ayrılığı çıktı. Türkiye'ye göre, ''établi'' deyiminin manası Türk kanunlarına göre tayin edilecekti. Ä°stanbul'da mümkün olduÄŸu kadar fazla sayıda Rum bırakmak isteyen Yunanistan ise, her ne suretle olursa olsun, 30 Ekim 1918'den önce Ä°stanbul'da bulunan her Rum'un ''établi'' sayılması gerekeceÄŸini ileri sürdü. Bu görüÅŸ ayrılığından doÄŸan anlaÅŸmazlık Milletler Cemiyeti'ne havale edildi ve o da, meselenin hukuki niteliÄŸi dolayısıyle Milletlerarası Daimi Adalet Divanı'ndan ''istiÅŸari mütalaa'' istedi. Divan'ın Åžubat 1925'te yaptığı yorum, anlaÅŸmazlığı çözümleyemedi.Yunanistan, Türkiye sınırına yakın bir bölgede önemli sayıda bir Türk toplumunun yaÅŸamasından rahatsızlık duyduÄŸundan, anlaÅŸmalara aykırı olarak, Batı Trakya'ya Rum göçmen yerleÅŸtirmek suretiyle ''HelenleÅŸtirme''ye çalışmıştır. Bulgaristan ve Türkiye'den Rumların gelmesinden sonra Batı Trakya'daki Rum nüfusu artmış, Lozan'ın ertesinde, 1924 senesinde 189.?f??5?A 000 kiÅŸiye,yani bölge nüfusunun yüzde 62.1'ine ulaÅŸmıştır. 1928 nüfus sayımı, Batı Trakya'nın 303.171 olan nüfusunun 107.607'sinin göçmen olduÄŸunu göstermektedir. Bu durumla meydana getirilen oldu-bittiler, mübadele sözleÅŸmesinin özellikle mülkiyetlerle ilgili hukümlerini etkisiz bırakmıştır. Batı Trakya'ya yerleÅŸtirilen Rumlar Türklerin ev ve arazilerini iÅŸgal etmiÅŸlerdir. Bu geliÅŸmeler iki ülke arasındaki gerginliÄŸi arttırmıştır. Bunun üzerine her iki taraf ta iÅŸi siyasi bir anlaÅŸma ile çözümleme yoluna gitti ve Atina'da toplanan iki ülke temsilcileri 1 Aralık'ta, ''Atina Ä°tilafnamesi''ni imzaladı.Atina anlaÅŸmasının 9. maddesine göre Batı Trakya'daki mülkler bir ay içinde sahiplerine geri verilecektir. 10. maddeye göre, Lozan AntlaÅŸması'nın yürürlüÄŸe girmesinden önce veya sonra Batı Trakya'daki Müslüman mülkleri ile ilgili olarak alınmış bütün ''istisnai'' karar ve tedbirlerin kaldırılması öngörülmekte, 11. madde ise kamulaÅŸtırılan malların geri verilmesi hükmünü getirmektedir. Bu anlaÅŸma ile ahali mübadelesinin bir çok meseleleri çözümleniyordu.Fakat bunun uygulanması ve yürütülmesi de kolay olmadı. Yine bir takım anlaÅŸmazlıklar çıktı. Türk Yunan münasebetleri gerginleÅŸti. Özellikle denizde karşılıklı bir silahlanma yarışı baÅŸladı.1928'de tekrar iktidara geçen Venizelos'un, bu gerginliÄŸin Yunanistan'a vereceÄŸi siyasi ve ekonomik zararları gözönüne almasıyle tutumlarını yumuÅŸatmaları üzerine, Ankara da dostluk y?f??5?A anlısı bir tavır takınmış ve bu kötü gidiÅŸ sona ermiÅŸtir. Bunun üzerine, mübadeleden kaynaklanan sorunların kesin bir çözüme ulaÅŸması için 10 Haziran 1930 tarihinde ''Ankara Mukavelenamesi'' imzalanmıştır. Bu AnlaÅŸma ile, yerleÅŸme tarihleri ve doÄŸum yerleri ne olursa olsun, Batı Trakya Türkleri ile Ä°stanbul Rumlarının hepsi ''etabli'' deyiminin kapsamı içine alındı. Ayrıca her iki ülkenin azınlıklarına ait mallar konusunda birçok düzenlemeler yapıldı. Ä°ki ülke arasında devam eden anlaÅŸmazlık sona erdi.AnlaÅŸmanın VI. Bölümü ''Batı Trakya Müslümanlarının Malları'' ile ilgilidir.14.madde, ÅŸu anda Batı Trakya'da bulunan bütün Müslüman Yunan vatandaÅŸlarına, doÄŸum yerleri ve bölgeye geliÅŸ tarihleri ne olursa olsun, ''etabli'' sıfatını tanımaktadır.15. madde, yapılmış olan sözleÅŸme ve anlaÅŸmalarla ''etabli''lere tanınmış olan hakların kullanılmasını engellemiÅŸ olan bütün tedbirlerin kalkacağı hükmünü getirmektedir. Bu haklar arasında özellikle arazi alma ve satma da sayılmıştır.
 


‹‹‹ geri dön
Arşiv ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Toplam : 1664413    Bugün : 20    Son : 4:08    Aynı anda : 13031
ABTTF
ABTTFnin Yil Sonu Uye Dernek Ziyaretleri, 20-30.12.2013
BM Azinlik Sorunlari Forumu 6. Oturumu ve Yan Etkinlik, 26-27.11.2013, Cenevre, Isvicre
RML2future Konferansi, 17-18.01.2012 Bolzano, Italya
FUEN 2015 Kongresi, 13-17.05.2015, Bati Trakya, Yunanistan
57. FUEN Kongresi, 16-20.05.2012, Moskova, Rusya Federasyonu
Habitat2008
Specials
Teknoloji