Forum! New!


Facebook
Twitter

1881 İstanbul Mılletlerarası Sözleşmesi


Yunanistan'ın Tesalya'yı topraklarına katacak biçimde geniÅŸlemesi üzerine, kendisine bir takım yükümlülükler getirecek olan 24 Mayıs 1881 Ä°stanbul Milletlerarası sözleÅŸmesi imzalandı. Bir tarafta Fransa, Almanya, Avusturya, Macaristan, Ä°ngiltere, Ä°talya, Rusya, diÄŸer tarafta Osmanlı Devleti arasında imzalanan bu sözleÅŸme, 1878 Berlin AntlaÅŸmasının 24. maddesince öngörülen arabuluculuÄŸu yerine getirmekte ve Yunanistan Krallığı ile Osmanlı Ä°mparatorluÄŸu arasındaki yeni sınırları tespitten sonra, Yunanistan'a terkedilen topraklar üzerindeki müslümanların haklarını güvence altına almaktadır.
3. madde bu Müslümanların hayat, mal, onur, din ve geleneklerinin saygı göreceÄŸini, bu kiÅŸilerin Yunan kökenli yurttaÅŸlarla aynı medeni ve siyasî haklara sahip olacaklarını belirtmektedir. 4. madde'ye göre Müslümanların çiftlikleri, otlakları, meraları, kışlakları, ormanları, her türlü toprak ve diÄŸer taşınmaz malları üzerindeki mülkiyet hakları, ister özel kiÅŸilere ister cemaatlara ait olsun, Osmanlı hukukuna dayanan ferman, tapu vb. belgeler geçerli sayılmak suretiyle korunacaktır. Gelirleri cami, okul vb. gibi kuruluÅŸlara giden vakıf mallarının mülkiyeti de aynı madde ile korunmaktadır. 5. madde ile Sultan ve ailesinin malları aynı güvence altına alınmaktadır. 6. madde, hiç kimsenin yasayla kararlaÅŸtırılmış kamu yararı nedeni dışında ve tazminatsız mülkiyetinden yoksun bırakılamayacağı hükmüne getirmekte, hiçbir mal sahibinin toprağını köylülere satmaya zorlanamayacağını ve bütün Krallığa uygulanacak bir yasa çıkarılmadıkça toprak sahibi - toprağı iÅŸleyen iliÅŸkilerine bir deÄŸiÅŸiklik getirilemeyeceÄŸini, ayrıca Krallık dışında oturan toprak sahiplerinin taşınmaz mallarını üçüncü kiÅŸilere yönettirebileceklerini karara baÄŸlamaktadır. 7. madde, Yunanistan'a bırakılan topraklara komÅŸu olan bölgelerde oturanların bu topraklarda bulunan otlaklara vb. eskidenberi göndermekte oldukları sürülerini göndermeye devam edebileceklerini söylemektedir. Bu son iki maddede Müslüman deyimi geçmemekle birlikte, sözkonusu hakların Müslümanlara yarayacak nitelikte olduÄŸu açıktır. 8. madde hükmü, Müslümanların dinlerini özgürce uygulayabilmeleriyle ilgilidir.Daha önemlisi, mevcut veya bundan sonra oluÅŸacak Müslüman cemaatlarının özerkliÄŸi ve hiyerarşık örgütlenmesi tanınmakta, bunlara ait fonlara ve gayri menkullere iliÅŸilemeyeceÄŸi belirtilmektedir. Bu cemaatların din konularında manevi önderleriyle olan iliÅŸkilerine hiçbir biçimde dokunulamayacak, yerel ÅŸeriat mahkemeleri sırf dini konularda yetkilerini sürdüreceklerdir. 11. maddeye göre, Müslümanları özellikle ve istisnai olarak hedef alan hiçbir silahtan arındırma önlemine baÅŸvurulmayacaktır. 13. madde, gerek Ondokuzuncu Yüzyıl ve gerekse Milletler Cemiyeti dönemi antlaÅŸmalarında mutlaka rastlanan bir yurttaÅŸlık hükmü getirmektedir. Bu antlaÅŸmalarda, oturdukları topraklar el deÄŸiÅŸtiren kiÅŸilerin vatandaÅŸlık durumu ele alınmış ve gerek bunların özgür iradelerini kullanabilemeleri için, gerekse vatansızlık durumunun ortaya çıkmaması için tedbir alınmıştır. Bu madde hükmüne göre de, terkedilen topraklarda doÄŸan veya halen oturan ve Osmanlı vatandaÅŸlığını korumak isteyenlere, ikâmetgahlarını Osmanlı Ä°mparatorluÄŸu'na taşımak için üç yıllık bir süre tanınmakta, bu kiÅŸilerin taşındıktan sonra 6. madde hükmünden yararlanacağı belirtilmekte, ayrıca bu süre içinde bu kiÅŸilere askerlik yükümlülüÄŸü getirilemeyeceÄŸi karar altına alınmaktadır. Bu hükmün benzeri sonraki birçok antlaÅŸmada tekrar görülecektir. Aynı biçimde, benzeri antlaÅŸmalarda yinelenen bir hüküm de, 17. madde ile getirilen bir karşılıklı genel af güvencesi ile ilgilidir.Bu sözleÅŸme, 18. maddesi hükmünce, Yunanistan krallığı ve Osmanlı Ä°mparatorluÄŸu arasında Ä°stanbul'da 2 Temmuz 1881'de yapılan bir sözleÅŸmeyle her iki ülke tarafından onaylanmış ve yürürlüÄŸe konmuÅŸtur.
 


‹‹‹ geri dön
Arşiv ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Toplam : 1664411    Bugün : 18    Son : 3:51    Aynı anda : 13031
ABTTF
RML2future Konferansi, 17-18.01.2012 Bolzano, Italya
Avrupada Dil Haklari Konferansi, 05-07.12.2013, Cottbus, Almanya
2011 Bati Trakya girisimleri
ABTTF Ilkbahar Eglencesi 2012
20. Dr. Sadik Ahmet Futbol Turnuvasi ve Kultur Soleni, 08.06.2014, Duisburg
ABTTF ve DEB Partisinin Uye Dernekleri Ziyareti, 28.01-15.02.2014
Specials
Teknoloji