Forum! New!


Facebook
Twitter

Lozan Antlaşması'nın Getirdiği Statü


Lozan Barış AntlaÅŸması'nın "Siyasî Hükümler" adını taşıyan I. kısmının III. faslı, "Azınlıkların Korunması" adı altında Türkiye'deki Müslüman olmayan azınlıkların statüsünü belirleyen birtakım hükümler getirmektedir. 37.-44. maddelerini oluÅŸturan bu hükümlerden sonra gelen ve Faslın son maddesi olan 45. madde hükmüne göre "Türkiye'nin Müslüman olmayan azınlıklarına tanınmış olan haklar, Yunanistan'ca da, kendi ülkesinde bulunan Müslüman azınlığa tanınmıştır".
Böylece kabul edilen 45. madde ile Lozan'da azınlık koruma hükümleri Batı Trakya Türklerinin özel azınlık koruma rejimi olarak ortaya çıktı. Batı Trakya Türklerini ilgilendirdiÄŸi biçimiyle (yani Yunanistan'ın yükümlülükleri açısından) ÅŸöyle özetlenebilir :37. maddeye göre Yunanistan, bu hükümleri temel yasa olarak tanıyacak ve hiçbir yasa vb. metin ve resmi iÅŸlemin bunlarla çeliÅŸmesine izin vermeyecektir.38. maddeye göre hiçbir ayrım yapılmaksızın herkesin hayat ve özgürlüÄŸü korunacak, herkes dinini özgürce uygulayabilecek, dolaşım ve göç etme özgürlüÄŸüne sahip olacaktır.39. maddeye göre Müslümanlar tüm medeni ve siyasal haklardan yararlanacaklar, yasa önünde eÅŸit olacaklar, din ayrılığı bu haklardan yararlanmada, özellikle amu hizmetine girmede ve yükseltilmede engel oluÅŸturmayacaktır. Maddenin son iki fıkrasında bütün Yunan vatandaÅŸlarının çeÅŸitli iÅŸlerinde istediÄŸi dili kullanmasına imkân verdiÄŸi gibi, Müslümanların mahkemelerde de kendi dillerini kullanabilmeleri için gerekli kolaylıkların saÄŸlanması hükmünü getirmektedir.40. madde, Müslümanların, giderlerini kendileri ödemek ÅŸartıyle, her türlü hayır kurumu, okul ve benzeri kurumları kurarak bunları yönetmek ve denetlemek hakkını güvence altına almakta, buralarda kendi dillerini özgürce kullanmak ve dinî törenlerini yapmak imkânını getirmektedir.41. maddeye göre, Müslümanların önemli oranda oturdukları yerlerde Yunan yetkilileri Müslüman çocuklarının ana dilinde öÄŸrenim görebilmeleri için gerekli tedbirleri alacak, bu azınlık bu tür yerlerde kamu bütçelerinden eÄŸitim, din ya da hayır iÅŸleri için hakça bir pay alma hakkına sahip olacaktır.42. madde hükmüne göre Yunan hükümeti müslümanların aile hukukuyla ve kiÅŸi halleriyle ilgili durumlarını bu azınlığın gelenek ve göreneklerine uygun biçimde çözümlenmesini güvence altına almakta, bunların dinî müesseselerini tam bir koruma altına almanın yanı sıra, vakıf ve dinî kuruluÅŸlarına her türlü kolaylığı saÄŸlamayı ve bu nitelikte kurulacak yeni kurumlardan gerekli kolaylıkları esirgememeyi üstlenmektedir.43. madde Müslümanların inançlarına aykırı davranışta bulunmaya zorlanamayacağı, bu inançlar yüzünden yasanın öngördüÄŸü bir iÅŸlemi yerine getirememeleri durumunda haklarını yitirmemeleri hükmünü getirmektedir.44. maddeye göre Yunanistan'ın yükümlendiÄŸi hükümler uluslararası nitelikte sayılarak Milletler Cemiyeti'nin güvencesi altına konmakta, Cemiyet Konseyi'nin çoÄŸunluk kararı olmadan deÄŸiÅŸtirilememekte, Konsey üyelerinden herhangi biri bu hükümlere aykırı davranış gördüÄŸü zaman bunu Konsey'in dikkatine sunabilmekte, Konsey de bu konuda gerekli göreceÄŸi yönergeleri verebilmektedir. Bir anlaÅŸmazlık durumunda Uluslararası Daimi Adalet Divanı'na gidilecek ve Divan'ın hükmü kesin olacaktır.Daha önce de zikredildiÄŸi gibi Yunan Sevr'i olarak bilinen ve Yunanistan'da ekalliyetlerin himayesine dair 10 AÄŸustos 1920 tarihli antlaÅŸma, Lozan'da Müttefik devletlerle (Ä°ngiltere, Fransa, Ä°talya, Japonya) Yunanistan arasında imzalanan 16 numaralı protokolle teyid edilip Lozanla birlikte yürürlüÄŸe girmesi saÄŸlanıyor. Böylece Batı Trakya Türklerinin hak ve hukuku Lozan'da iki belge ile tespit edilmiÅŸtir. Bu belgelerden biri Müttefik devletlerle birlikte Türkiye'nin de taraf olduÄŸu "Azınlıkların Himayesi" baÅŸlıklı 37.-45. maddeler, diÄŸeride Müttefiklerle Yunanistan arasında imzalanan Yunan Sevr'ini geçerli kılan 16. numaralı protokoldur. Batı Trakya Türkleri birincisinde Yunanistan'ın baskıları karşısında statülerini korumada, hak ve hukukunu aramada Türkiye'ye müracaatta bulunabileceklerdir. Ä°kincisinde ise hak ve hukuk arama mücadelesini Milletler TopluluÄŸunun devamı olan BirleÅŸmiÅŸ Milletler bünyesinde sürdürebileceklerdir.
 


‹‹‹ geri dön
Arşiv ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Toplam : 1664409    Bugün : 16    Son : 2:20    Aynı anda : 13031
ABTTF
FUEN 63. Kongresi, 20-24.06.2018, Leeuwarden, Hollanda
Guney Tirol Kesif Ziyareti, 26-29.05.2016, Guney Tirol, Italya
Avrupa Parlamentosunda Konferans, 28.11.2012, Bruksel
Ueye Dernek Ziyaretleri 2016
FUEN Tuerk Azinliklari Calisma Grubu 1. Toplantisi, 20-23.11.2014, Ankara, Tuerkiye
ABTTFnin Yil Sonu Uye Dernek Ziyaretleri, 20-30.12.2013
Specials
Teknoloji