Forum! New!


Facebook
Twitter

Berlin Kongresi ve Berlin Antlaşması


Bu geliÅŸmeler ve ÅŸartlar karşısında, Osmanlı Devletini ilgilendiren konuları ve Bulgaristan meselesini görüÅŸmek üzere 13 Haziran 1878 tarihinde Berlin Kongresi toplanmıştı. Kongre sonunda Berlin AntlaÅŸması adıyla yeni bir anlaÅŸma taslağı hazırlanarak, yedi Avrupa devleti tarafından imzalandı. 13 Temmuz 1878 tarihli Berlin AntlaÅŸmasına göre Bulgaristan, DoÄŸu Rumeli ve Trakya ile ilgili baÅŸlıca düzenlemeler ÅŸunlardı: Büyük Bulgaristan, üç bölgeye ayrılıyordu. Birinci bölgede, Tuna ile Balkan daÄŸları arasında, Osmanlı Hakimiyeti altında, muhtar, Babıali'ye vergi veren bir Bulgaristan PrensliÄŸi kuruluyordu. Prens, halkın seçimi, Osmanlı PadiÅŸahının bu seçimi tasdiki ve büyük devletlerin kabulüyle tayin edilecekti. Bulgaristan yalnız dokuz ay süreyle Rusya tarafından idare edilecek, bu süre sonunda Prens'in seçimi yapılacaktı. Ä°kinci bölge, DoÄŸu Rumeli adıyla Osmanlı Devletine bırakılan, Balkan daÄŸlarının güneyindeki bölgeydi. Burada kurulacak olan DoÄŸu Rumeli vilayeti, idarî muhtariyete sahip olmakla beraber Osmanlı hazinesine yıllık vergi verecek, siyasi ve askeri bakımından PadiÅŸaha tabi olacak, sınırlarının korunması Osmanlı Devleti'ne ait olacaktı. Bu bölgenin idaresi hakkında büyük devletler tarafından kurulan bir komisyon, bir talimatname hazırlayacak, DoÄŸu Rumeli bu talimatnameye göre PadiÅŸah tarafından tayin edilen ve büyük devletlerin onaylayacağı bir hristiyan vali tarafından idare edilecekti. Bölgede asayiÅŸ, yerli milis ve jandarma kuvvetleri tarafından saÄŸlanacak, bu kuvvetlerin subayları PadiÅŸah tarafından tayin edilecekti. SavaÅŸ durumu hariç, burada Türk askeri bulunmayacak, ancak tehlike halinde vali, Türk askerini vilayetin içine çağırabilecekti. Üçüncü bölge ise Makedonya olup, burada ıslahat yapılması ÅŸartıyla Osmanlı Devletine bırakılıyordu. Bu hükümlerden anlaşıldığı gibi Osmanlı Devleti, kendisine baÄŸlı olarak kurulmuÅŸ olsa bile Bulgaristan'ın iç iÅŸlerine müdahale edemeyecekti. DoÄŸu Rumeli ise, Osmanlı Devleti'nin bir vilayeti durumunda olmasına raÄŸmen, bu vilayetin idaresi milletlerarası bir komisyonun hazırlayacağı bir nizamnameye göre yapılacaktı.
 


‹‹‹ geri dön
Arşiv ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Toplam : 1664409    Bugün : 16    Son : 2:20    Aynı anda : 13031
ABTTF
Berlin Buyukelciligi iftar 2015
ABTTF 19. Olagan Genel Kurulu, 13.06.2015, Gießen
Medya Ozgurlugu Konferansi ve Bati Trakya Ziyareti, 21-24.03.2013, Bati Trakya
RML2future Konferansi, 17-18.01.2012 Bolzano, Italya
FUEN Parlamenter Oglen Yemegi Toplantisi, 24.01.2012, Bruksel
Bati Trakya ya Kesif Ziyareti 2017.09.10-13
Specials
Teknoloji