Forum! New!


Facebook
Twitter

Ekonomi


 YUNANÄ°STAN`IN BATI TRAKYA EKONOMÄ°SÄ°NÄ°N SOSYOPOLÄ°TÄ°K AÇIDAN DEÄžERLENDÄ°RÄ°LMESÄ°Yunanistan’ın dokuz coÄŸrafi bölgesinden biri olan Batı Trakya; DoÄŸudan Meriç Nehri ile Türkiye’den, Batıdan da

Karasu Nehri ile Makedonya bölgesinden ayrılmıştır. Kuzeyden Rodop daÄŸları ile Bulgaristan’dan ayrılarak,

Güneyden Ege Denizi ile çevrilmiÅŸtir.KISA BAKIÅž•   Batı Trakya, 8.578 kilometrekarelik yüzölçüme sahiptir ve Ä°skeçe, Gümülcine ve DedeaÄŸaç

    olmak üzere üç ayrı vilayetten oluÅŸmaktadır•   Batı Trakya’da nüfus 350.000 civarında olup bölgedeki Türklerin sayısı yaklaşık olarak 150.000’dir•   Batı Trakya Türk Azınlığı hiçbir zaman ekonomik olarak güçlü olmamıştır•   Günümüzde de Batı Trakya, Yunanistan’ın en fakir ve geri kalmış bölgesi olma özelliÄŸini korumaktadır•   Geçimini tarım ve hayvancılıkla saÄŸlayan ve topraÄŸa baÄŸlı bir toplum olan Batı Trakya Türk Azınlığı

     hanehalkının yaklaşık %80’i tarımla uÄŸraÅŸmaktadır.•   Dolayısıyla bölgede yaÅŸayan insanların tek geçim kaynağı ellerinde bulunan kısıtlı topraklardır.•   1990’ların sonuna kadar bölgede ticaret Atina ve Selanik’ten tüccarlar tarafından yapılmaktaydı.•   Bölgedeki orta yaÅŸlı tüccarların orta ve büyük ölçekte ticaret hakkındaki bilgi eksikliÄŸi büyük ölçekte

    yatırımları riskli olarak algılamalarına neden olmuÅŸtur.•   Batı Trakya’dak tüccarların ticaret hakkındaki teorik bilgisi ve deneyimi büyük ölçüde pasiftir.•   Batı Trakya’da yeni nesil üç dilli olduÄŸundan iki ülke (Türkiye ve Yunanistan) arasındaki ticaret hacminin

     artırılmasında aracı bir rol oynayabilir.Burgaz- DedeaÄŸaç Petrol Boru Hattı

Petrol boru hattının yapımını ve iÅŸletmesini üstlenecek Lüksemburg merkezli çokuluslu konsorsiyumda Rusya’nın

payının %51,Bulgaristan ve Yunanistan’ın paylarının da %49 olacağı kesinlik kazanmıştır.Boru Hattının Finansmanı

Avrupa Komisyonu, INTERREG II çerçevesinde Avrupa dışı ülkelere dönük ekonomik yardımlarla birlikte

1994-1999 yılları arasında proje planlaması için 1,9 milyon avroluk kaynak saÄŸlamış ve tüm proje harcamaları

2,7 milyon avroyu bulmuÅŸtur.Hedef, AB enerji garantisi kapsamında Hazar Denizi’nden AB’ye petrol ikmal etmektir.Boru hattının Yunanistan için öngörülen yatırım miktarı 354 milyon avro olup bunun 125 milyon avroluk kısmı

DedeaÄŸaç sahil bölgesine yapılacak yatırımlar içindir.Boru Hattının Jeostratejik Önemi ve DoÄŸayı Korumaya Yönelik KatkısıAmbo-Pipeline Projesi’nin uzunluÄŸu Burgaz– DedeaÄŸaç Petrol Boru Hattı’nın uzunluÄŸunun dört katı olmakla

beraber maliyetinin Burgaz – DedeaÄŸaç Petrol Boru Hattı’nın çok üzerinde olacağı ÅŸüphesizdir.Bununla birlikte, Ambo-Pipeline projesi stratejik nedenlerle gerekli ve önemli görülmektedir.290 kilometrelik boru hattının deniz yoluyla petrol taşımacılığını büyük ölçüde rahatlatacağı ve bu yolla

Ä°stanbul ve Çanakkale BoÄŸazları’ndaki kaza riskini azaltacağına inanılmaktadır.EU-Marine Oil Pollution’un 2005 yılındaki araÅŸtırmasına göre Kuzey Ege ve özellikle Trakya denizi ve bölgesindeki

çevre kirliliÄŸi ihtimali de büyük bir risk ortaya çıkarmaktadır. Burgaz-Dedeagaç petrol boru hattının bölgede çevre

kirliliğini artıracağı tahmin edilmektedir.Söz konusu deniz kirliliÄŸi riskinin yanında büyük tankerlerin her gün denize boÅŸaltacakları tonlarca atık su ile

karışık ham petrol (yeni petrol almadan depoların yıkanmasından sonra arta kalan petrol ile karışık batık su)

bölgede kirliliÄŸin önemli ölçüde artmasına neden olacaktır (ECOCORFU).AB ve Batı Trakya’da Tarım

•   AB’nin yıllık bütçesi 90 milyar avro olup AB Ortak Tarım Politikası için 45 milyar avro,

    yani bütçenin %54’ü ayrılır.

•   AB’nin tarımda uyguladığı korumacı politika, Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO)

    prensiplerine aykırıdır ve asıl amacı gıda ürünlerindeki fiyat dalgalanmalarını önlemek ve sabit tutmaktır.•   AB ülkelerinden Ä°ngiltere’de, ABD’de ve dünya ölçeÄŸinde tarımla uÄŸraÅŸanların toplam nüfus

    içindeki oranı %1,5 ile %2 arasında iken Almanya’da bu oran %2,5 civarındadır.•   SaÄŸlıklı bir ekonomide endüstrinin payının %20, hizmet sektörünün %75 ve tarımın da

    %5 civarında olmasına özen gösterilmelidir.•   Batı Trakya ekonomisinin %80’de fazla bir kısmı tarım ekonomisine

    ve bu rakamın %80’den fazlası da tütün üretimine dayalıdır.•   Ayrıca, Batı Trakya ekonomisinin %75’ini Yunanlılar, %25’ini de Türk Azınlık elinde

    bulundurmaktadır ve Batı Trakya ekonomisinin ÅŸu anki geri kalmışlığının arkasındaki temel neden de

    ekonomideki iÅŸte bu adaletsiz dağılımdır.

DoÄŸu Makedonya-Batı Trakya bölgesine 2007-2013 ekonomik yardım dökümü:DoÄŸu Makedonya-Batı Trakya bölgesinde 2000 - 2004 yılları arası kiÅŸi başına düÅŸen GSYÄ°HYunanistan’ın AB bazında Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) oranıYunanistan’ın AB çapında alım gücü

AB içinde bölgesel zenginlik endeksinin deÄŸiÅŸimiX:                  Zaman dilimi itibariyle AB’nin 15’ten 27 üyeye yükselmesi ve ortaya çıkan fark.

Y:                  Gayri Safi Milli Hasıladaki artış miktarı ve ortalama.

AB 15:          Avrupa BirliÄŸi 15 üye ülke %GSMH.

EDAÜ:          Eski DoÄŸu Avrupa ülkelerinin AB’ye girmelerinden sonraki % GSMH.

AB 27:          Avrupa BirliÄŸi 27 üye ülke %GSMH

AB fonlarının paylaştırılmasındaki eşitsizlik ve adaletsizliğin nedenleri:

1.Sosyo-ekonomik dışlanma• Sosyo-ekonomik dışlanma, yani etnik ve dinsel farklılıklardan dolayı, gerçek kiÅŸi veya kuruma yönelik doÄŸrudan

  ekonomik ayrımcılık.

• Burada ÅŸu nokta özellikle belirtilmelidir ki fonların bu tarz adaletsiz paylaÅŸtırılması ve Türk Azınlık mensuplarının

   ilgili fonlardan kasıtlı olarak haberdar edilmemelerinin sorumluluÄŸu yerel yönetimler ve memurlara aittir.2.Müslüman Türk toplumunun belirli sosyo-kültürel özellikleri• Sosyo-kültürel nedenler ise Türk Azınlık mensuplarının fonlardan haberdar olmalarına raÄŸmen yeterince

   giriÅŸimci davranamayıp bölgedeki kamusal mercilerden fon talebinde bulunmamalarıdır.

• Bu pasivizmin arkasındaki temel nedenlerden biri de Türk Azınlık üzerinde yıllarca uygulanan korku ve sindirme

  politikaları sonucunda oluÅŸan toplumsal ve psikolojik korku ve komplekslerdir.

Yunanistan ekonomisinin genel durumuToplam iÅŸgücü içinde çalışanların oranı

Yunanistan’da iÅŸsizlik oranıNot: Parantez içinde olan sayılar kuramsal sayılardır.

Bölgelerin ülke Gayri Safi Milli Hasılası (GSMH) içindeki brüt deÄŸerleriYunanistan’daki bölgelerin Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) karşılaÅŸtırılması:Batı Trakya Ekonomisinin Güçlenmesine Yönelik Çözüm Önerileri

• Küçük çapta tarımsal ve diÄŸer iÅŸletmelerin sabit giderlerini düÅŸürmelerini saÄŸlayacak stratejiler belirlenmelidir.• Batı Trakyalı çiftçiyi ekonomik manipülasyondan kurtaracak tek yol örgütlenmekte yatmaktadır.• Tarımdaki gizli iÅŸsizliÄŸin azaltılması gerekmektedir.• Yunanistan’ın Batı Trakya ve Güney Bulgaristan’ın Türk Azınlığı arasındaki ekonomik ve ticari iliÅŸkilerin

  INTERREG Ш programları çerçevesinde geliÅŸtirilmesi.• Batı Trakya’da ekonomik örgütlenmeleri hayata geçirerek finans ve teÅŸvik kurumları ile baÄŸlantı kurup sermaye

  saÄŸlanması gerekmektedir.• Liberal ekonominin Batı Trakya’yı etkisi altına alması, bölgedeki aşırı milliyetçi kesimlerin ve kilisenin

   kontrolündeki ÅŸoven sermayeyi azaltacaktır.

 


‹‹‹ geri dön
Arşiv ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Toplam : 1664410    Bugün : 17    Son : 2:42    Aynı anda : 13031
ABTTF
Bati Trakyaya Calisma Ziyareti, 17-20.09.2018
AGİT 2 3 Temmuz 2015
FUEN TAG 2. Yillik Toplantisi, 09-12.11.2015, Baku, Azerbaycan
Bati Trakyaya Calisma Ziyareti, 25-30.01.2013
Avrupa Parlamentosu Geleneksel Azinliklar Intergrubunda Sunum, 14.03.2013, Strazburg
Avrupa Konseyinde Yan Etkinlik, 25.04.2013, Strazburg, Fransa
Specials
Teknoloji